กิจกรรมโครงการตลาดนัดวันวาน (ย้อนยุค) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2557

ทางโรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา ได้จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามสภาพจริง มีประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถใช้กระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เสียสละในการทำงานร่วมกัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

 

     

 

 

ู้