กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เมื่อวันพุธ ที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557

มีนักเรียนลงเลือกตั้งจำนวน 2 ทีม คือ เบอร์1 เด็กชายพรรษา บรรฑุชัย เป็นหัวหน้าพรรค และเบอร์ 2 เด็กหญิงธนัญญา ไชยกุล เป็นหัวหน้าพรรค ผลการเลือกตั้ง เบอร์ 1 ได้รับไ้ด้คะแนน 106 คะแนน เบอร์ 2 ได้คะแนน 61 คะแนน และบัตรเสีย 10 คะแนน ปรากฎว่าเบอร์ 1 ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2557 ซึ่งการลงคะแนนเลือกตั้งมีนักเรียนชั้นแนุบาล 3 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

     
     

 

 

ู้