แนวทางการแก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง

ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และคุณภาพนักเรียน

ในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง เมื่อวันพุธ ที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557

.................................................................................................................

เนื่องด้วยเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2557  ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา  จำนวน  8  ท่าน  ได้เข้าพบผู้รับใบอนุญาตและฝ่ายบริหารของโรงเรียน  เพื่อนำเสนอปัญหาด้านต่างๆ         ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยมี  ท่านวิชัยพล  นราแย้ม  และท่าน ดร.สตรีเอวา  จำปารัตน์  ในการต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ  ทางโรงเรียนได้น้อมรับข้อเสนอแนะและแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท่านผู้ปกครองทราบ  ดังนี้

1.ปัญหานักเรียนที่ผู้ปกครองสมัครเรียน  EEP  มีนักเรียนบางคนไม่ได้เข้าชั้นเรียน

      แนวทางแก้ไข :  ผอ.ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการสำรวจข้อมูลรายชื่อนักเรียน  ที่สมัครเรียน  EEP  และตารางเรียนที่นักเรียนจะต้องเข้าเรียน  แล้วแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ  และนำนักเรียนไปส่งห้องเรียนเมื่อถึงคาบเวลาเรียน  พร้อมทั้งปิดประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียน  EEP  และตารางเรียนไว้ที่บอร์ดในห้องเรียนให้นักเรียนทราบ

2. ปัญหาเสื้อกีฬาสีของโรงเรียน  โรงเรียนเปลี่ยนสีเสื้อและให้นักเรียนย้ายสีที่ตนเองสังกัด  ทำให้ผู้ปกครองต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

      แนวทางแก้ไข :  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2557  เป็นต้นไป  ทางโรงเรียนจะแบ่งกีฬาสีออกเป็น  3  ทีม  คือ  ทีมสีเขียว  ทีมสีเหลือง  และทีมสีชมพู  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  สำหรับนักเรียนที่สังกัดทีมแต่ละทีม  ทางโรงเรียนได้จัดดังนี้  นักเรียนชั้นอนุบาลที่สังกัดสีใดแล้วให้สังกัดสีนั้นจนกว่าจะจบระดับชั้นอนุบาล 3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่สังกัดสีใดแล้ว  ให้สังกัดสีนั้นจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    ห้ามไม่ให้เปลี่ยนสีโดยเด็ดขาด  สำหรับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3  หากเรียนต่อที่โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  คุณครูจะจัดให้เข้าสังกัดสีใดสีหนึ่ง  เมื่อเข้าสังกัดสีใดแล้วจะต้องสังกัดสีนั้นจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ปัญหาค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องสนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น      ค่าเสื้อกีฬา  หรือค่าอื่นๆ  ที่จำเป็น  ที่โรงเรียนไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ปกครองทราบ

      แนวทางแก้ไข :  ทางโรงเรียนจะประชุมปรึกษาผู้ปกครองก่อนที่จะดำเนินการ  และจะชี้แจงรายละเอียดของเงินที่นำไปใช้จ่าย  ว่าใช้จ่ายเรื่องใดบ้างเป็นจำนวนเท่าไร  เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ปกครอง  สำหรับปีนี้ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทางเพจตวงวิชช์พัฒนา  และต้องขออภัยที่ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบ

4. ปัญหาเรื่องความสะอาดของบริเวณ  อาคารสถานที่  อาคารประกอบ  ห้องน้ำห้องส้วม  (โดยเฉพาะบริเวณชั้น 2  และชั้น 3)

      แนวทางแก้ไข :  ผอ. ได้ดำเนินการโดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตสะอาด  จำนวน  12 เขต  แต่ละเขตได้แต่งตั้งครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  มีการกำหนดภาระงานที่จะต้องทำอย่างชัดเจน
ผู้ปฏิบัติงานก็คือครูและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีนักเรียนเข้าไปช่วยเหลือตามศักยภาพและวัยของนักเรียน  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน  และความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  ครูที่รับผิดชอบแต่ละเขตสะอาด  จะต้องไม่ใช้ให้นักเรียนทำงานที่เกินความสามารถของนักเรียน  โดยเฉพาะห้ามใช้ให้นักเรียนล้างห้องน้ำ  ห้องส้วม โดยเด็ดขาด  สำหรับอาคารชั้น 3  นอกจากดำเนินการเรื่องความสะอาดแล้ว  ทางโรงเรียนจะพยายามนำห้องต่างๆมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า  ตามคำแนะนำของท่านผู้ปกครอง  และยังมีกิจกรรมเสริม คือ  กิจกรรม 5 ส.  และกิจกรรมวันอาสาทำความสะอาดโรงเรียนเดือนละ  1  ครั้ง

5. ปัญหาเรื่องเมนูอาหารและอาหารว่าง

แนวทางแก้ไข :  ทางโรงเรียนจะติดบอร์ดเมนูอาหารไว้ล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์  ปิดไว้ที่โรงอาหาร  และจะนำเมนูอาหารลงเพจตวงวิชช์พัฒนาให้ผู้ปกครองทราบ  สำหรับอาหารว่างทางโรงเรียนก็จะเพิ่มผลไม้ตามฤดูกาลให้มากขึ้น  ตามคำแนะนำของผู้ปกครอง  และจะใส่รายการอาหารว่างลงในเมนูอาหารด้วย
แต่ขอเรียนให้ทราบว่า  รายการอาหารบางรายการในแต่ละวันอาจไม่ได้จัดตามเมนูบ้างเพราะบางรายการไม่มีวัตถุดิบในท้องตลาดจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  เพื่อให้เด็กมีอาหารรับประทาน  แต่ขอรับรองว่าคุณค่าสารอาหารที่เด็กได้รับจะไม่เปลี่ยนแปลง

6.ปัญหาเรื่องการประสานงานกับผู้ปกครอง  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนในทุกด้าน  รวมทั้งปัญหาของโรงเรียนและคร

  แนวทางแก้ไข :  โรงเรียนจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  และผู้ปกครองชั้นเรียน  เดือนละ  2  ครั้ง  โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน  2557  วันที่ 8  และวันที่ 19  ณ ห้องสมุดโรงเรียน  ทางโรงเรียนจะแจ้งปฏิทินการประชุมให้ท่านผู้ปกครองทราบทางเว็บไชต์ของโรงเรียน  และแจ้งเป็นหนังสือโดยฝากไปกับนักเรียนในปกครองของท่าน

7.  ปัญหาเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโรงเรียน  และการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
     แนวทางแก้ไข

การประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้เป็นที่รู้จัก  โดยการขึ้นแผ่นป้ายในเขตชุมชนต่างๆ  และในเขตบริการของโรงเรียน  และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน  แจกแผ่นโปรชัวตามกลุ่มเป้าหมาย  และจัดบูทในโอกาสต่างๆ 

 1. การประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่จัดขึ้น  เช่น
 2. โครงการตลาดนัดวันวาน
 3. โครงการอบรม  สัมมนาครู/นักเรียน
 4. กิจกรรมวันแม่/วันพ่อ
 5. กิจกรรมรับวันสำคัญของชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
 6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (เข้าค่ายลูกเสือ , ค่ายคุณธรรม  ค่ายวิชาการและค่าย ICT
 7. กิจกรรมประชุมสัมมนาผู้ปกครอง
 8. กิจกรรมวันปฐมนิเทศ/วันปัจฉิมนิเทศ
 9. กิจกรรมแข่งขันกีฬา
 10. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
 11. รางวัล  โล่  เกียรติบัตร  ที่นักเรียนได้รับ  ครูได้รับ  และโรงเรียนได้รับ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน  และผ่านช่องทางอื่นๆ  ให้ท่านผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบ

8. ข่าวสาร  และการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง  ที่มักจะไม่ถึงผู้ปกครอง  ขาดการประสานงานในเรื่องการเรียน  และพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างครูกับผู้ปกครอง  ที่ผ่านมาโรงเรียนฝากหนังสือถึงผู้ปกครองไปกับนักเรียน  บางครั้งผู้ปกครองไม่ได้รับ  ต่อไปทางโรงเรียนจะเพิ่มช่องทาง  คือ  นอกจากแจ้งเป็นหนังสือแล้ว  จะนำข่าวสารหรือการติดต่อสื่อสารในเรื่องต่างๆ  กับผู้ปกครอง  ผ่านเว็บไชต์ของโรงเรียน  www.Tuongwit.ac.th  และทาง เพจตวงวิชช์พัฒนา

  9. ปัญหาเรื่องห้องพยาบาล  จัดห้องไม่ถูกต้อง
   แนวทางแก้ไข :  ทางโรงเรียนจะดำเนินการปรับปรุงห้องพยาบาล  ทั้งในส่วนของสภาพห้อง  เตียงพยาบาล  ชั้นวางเอกสาร  โต๊ะเก้าอี้  การจัดตู้ยา  เวชภัณฑ์ที่จำเป็น  เจ้าหน้าที่ดูแลห้องและนักเรียนที่ป่วย  รวมทั้งการให้การบริการ
ในการนี้จะขอความร่วมมือ  จากท่านผู้ปกครองที่เป็นนายแพทย์  และพยาบาล  มาให้คำปรึกษา  ให้คำแนะนำในการจัดห้องพยาบาล

.........................................................................................................................

 

 

 

ู้