แนวทางการแก้ปัญหาตามข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง

ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และคุณภาพนักเรียน

ในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2557

.................................................................................................................

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
1.  ความสะอาด
เป็นแนวทางที่ผู้ปกครองเสนอมาเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2557  ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนตวงวิชช์พัฒนา  จำนวน  8  ท่าน  ได้เข้าพบผู้รับใบอนุญาตและฝ่ายบริหารของโรงเรียน      เพื่อนำเสนอปัญหาด้านต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน  และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยมีท่านวิชัยพล  นราแย้ม  และท่าน ดร.สตรีเอวา  จำปารัตน์  ในการต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะ  ทางโรงเรียนได้น้อมรับข้อเสนอแนะและแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท่านผู้ปกครองทราบ
ปัญหาเรื่องความสะอาดของบริเวณ  อาคารสถานที่  อาคารประกอบ  ห้องน้ำห้องส้วม  (โดยเฉพาะบริเวณชั้น 2  และชั้น 3)
แนวทางแก้ไข :  ผอ. ได้ดำเนินการโดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตสะอาด  จำนวน  12 เขต  แต่ละเขตได้แต่งตั้งครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  มีการกำหนดภาระงานที่จะต้องทำอย่างชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานก็คือครูและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยให้มีนักเรียนเข้าไปช่วยเหลือตามศักยภาพและวัยของนักเรียน  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการทำงาน  และความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นกับนักเรียน  ครูที่รับผิดชอบแต่ละเขตสะอาด  จะต้องไม่ใช้ให้นักเรียนทำงานที่เกินความสามารถของนักเรียน  โดยเฉพาะห้ามใช้ให้นักเรียนล้างห้องน้ำ  ห้องส้วม โดยเด็ดขาด  สำหรับอาคารชั้น 3  นอกจากดำเนินการเรื่องความสะอาดแล้ว  ทางโรงเรียนจะพยายามนำห้องต่างๆมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า  ตามคำแนะนำของท่านผู้ปกครอง  และยังมีกิจกรรมเสริม คือ  กิจกรรม 5 ส.  และกิจกรรมวันอาสาทำความสะอาดโรงเรียนเดือนละ  1  ครั้ง

                             มติที่ประชุมเสนอ 

  1.  กิจกรรม 5 ส. ต้องทำทุกวันโดยเริ่มที่ครูก่อน  แล้วให้เด็กทำตาม  ส่วน Big Cleaning Day  ควรจะทำเดือนละ 1  ครั้ง  โดยมีส่วนร่วมของครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง
  2. ห้องน้ำควรทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ  2  ครั้ง
  3. เวลามารับ-ส่งนักเรียนการจราจรติดขัดมาก  อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้  ทางโรงเรียนควรจัดระเบียบในส่วนนี้ด้วย  ควรมีครูผู้ชายมาช่วยอำนวยความสะดวกในช่วงเช้า-เย็น

 2.  เรื่องการจัดกิจกรรมของพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ประธานมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเสนอ  ทางโรงเรียนมีกิจกรรมที่ทำเป็นประจำตามโครงการ 
กิจกรรมที่มาจากเงินอุดหนุนเรียนฟรี  มี  4  กิจกรรม

  1. กิจกรรมวิชาการ
  2. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม (ลูกเสือ-เนตรนารี)
  3. กิจกรรมทัศนศึกษา
  4. กิจกรรม ICT

โครงการต่างๆต้องเสนอให้ผู้ปกครองทราบ  และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คุณอารีรัตน์  สาเมือง  เสนอว่า  กิจกรรมทัศนศึกษาควรมีภาพถ่ายประกอบเพื่อสื่อสารให้ผู้ปกครองได้ทราบว่าเด็กไปที่ไหน  ทำอะไร  ได้ความรู้อะไรบ้าง
- ท่านประธานได้กล่าวชมเชยวงดนตรีของนักเรียนที่แสดงในวันแม่
- ครูมัณฑนากร  ไกรสิทธิ์  ได้แจ้งว่า  ในส่วนของการประชาสัมพันธ์  ทางโรงเรียนได้มีเว็บไชต์ซึ่งได้อัพเดสข่าวสารไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน  ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูรูปภาพกิจกรรมได้  และก็มีเพจ(Facebook) โดยใช้ชื่อว่าตวงวิชช์พัฒนา  ในส่วนนี้จะมีคุณกุ้งเป็นผู้ดูแลอยู่  จะมีการลงรูปกิจกรรมแต่ละวัน  รายการเมนูอาหารในแต่ละวัน 
- คุณปาริชาต  คงเจริญ  เสนอว่า  การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  ที่ผ่านมามีปัญหาเด็กแน่นเต้น  จึงอยากขอให้ลดจำนวนเด็กในเต้นลงหน่อย 
- ประธานได้เสนอ  ค่าย ตชด.ในการเข้าค่ายลูกเสือปีนี้  เพราะทาง ตชด. มีความพร้อมด้านฐานต่างๆเด็กจะได้มีการตื่นเต้น  สถานที่ก็เป็นสัดส่วน ปลอดภัย    


3.  เรื่องการจัดการเรียนการสอน
- ประธานมอบหมายให้ผู้อำนวยการนำเสนอ  เป็นประเด็นหลักซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม      กลุ่มการเรียน  เป็นเรื่องของนักเรียน  และการสอน  เป็นเรื่องของครู  จากการจัดการเรียนการสอนต้องสอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง  ขณะนี้ภาษาอังกฤษทางโรงเรียนมีปัญหาผลสัมฤทธิ์ไม่บรรลุเป้าหมาย  จากผลการสอบ O-NET  ปี 2557  โรงเรียนตวงวิชช์พัฒนาได้เหรียญทองแดงเป็นคะแนนที่สูงกว่าเกณฑ์ที่ สมศ.ตั้งไว้แต่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางโรงเรียนตั้งไว้  ปัญหาใดที่ท่านผู้ปกครองพบเจอ  สามารถนำเสนอมายังทางโรงเรียนได้เลยโรงเรียนจะนำไปวิเคราะห์  เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน
- คุณพัชพร  อภิรันตอุดม  ถามว่าขณะนี้ลูกอยู่ ป.6  ปีหน้ามีการสอบเข้า ม.1  ทางโรงเรียนมีการจัดหนักอะไรบ้าง
ผอ. ตอบว่าขณะนี้ทางโรงเรียนได้เตรียมการไว้แล้วมีการติว O-NET , ติวสอบเข้า ม.1  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญมาก  เพราะการที่นักเรียนชั้น ป.6  สอบได้โรงเรียนดีๆเป็นหน้าตาให้กับโรงเรียนด้วย
ประธานกล่าว  นักเรียนต้องมี  3  อย่างนี้ คือ

  1. IQ  คือ  ปัญญา
  2. EQ  คือ  อารมณ์
  3. AQ  คือ  ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

 -  ประธานกล่าวสรุปเรื่องการเรียนการสอน  ครูต้องสอนตามตัวชี้วัด  สอนให้ตรงกับโจทย์ที่ให้มา


4.  เรื่องการนำเสนอกิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครอง  ตามบทบาทหน้าที่  6  ข้อ
1.  ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  ด้านพัฒนาการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา
คุณขวัญระวี  ฉิมกล่อม  เสนอว่า  กิจกรรมการแสดงควรให้นักเรียนใช้สิ่งของรอบตัวประยุกต์ชุดการแสดง  ใช้ศิลปะในการตกแต่งให้ชุดออกมาสวยงาม
คุณปาริชาต  คงเจริญ  เสนอว่า  ในกิจกรรมดังกล่าว  ควรให้เด็กมีการแสดงหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันจนครบทุกคน 
มติที่ประชุมเสนอให้จัดกิจกรรมในงานวันวิชาการของโรงเรียน 
2.  ร่วมสร้างความสัมพันธ์อันดี  ระหว่างครูและผู้ปกครอง
มติที่ประชุมเสนอให้จัดงานปีใหม่  มีการประกวดการแต่งตัว  มีรางวัลการแต่งตัว  เพื่อให้นักเรียน  ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วม
3.  สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ประธานเสนอให้มีการทอดกฐินโรงเรียน  หรือทำสายรัดข้อมือเป็นของโรงเรียนเพื่อเป็นทุนใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
4.  เสนอข้อคิด  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสถานศึกษา
5.  ร่วมกับสถานศึกษา  จัดให้มีการประชุม  ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ปกครองตามความเหมาะสม  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
ที่ประชุมมีมติ  ให้เปลี่ยนแปลงจากเดือนละ 2  ครั้ง  เป็นปีละ 2  ครั้ง  ตามระเบียบการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
6.  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ในที่ประชุมใหญ่ของผู้ปกครองนักเรียน


5.  เรื่องการกำหนดวันประชุมคราวต่อไป
ที่ประชุมมีมติ  ให้โรงเรียนกำหนดวันประชุมครั้งต่อไประหว่างวันที่  20-25  พฤศจิกายน  2557
           
6. คุณกัลย์สุดา  จันทร์ศิริ  เสนอเพิ่มเติมว่า  ตรงบันใดทางขึ้น-ลงฝั่งอนุบาล  เวลาฝนตกพื้นบันใดเปียกอาจทำให้เด็กลื่นจนได้รับอุบัติเหตุได้
- ประธานกล่าวปิดประชุม  ใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงในการประชุมครั้งนี้  และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ  ที่เข้าประชุมในครั้งนี้  และขอฝากผู้อำนวยการเรื่องการพูดของครูกับนักเรียน  ควรใช้น้ำเสียงที่นิ่มๆ เบาๆ เพราะยังมีคุณครูบางท่านพูดจากับนักเรียนด้วยน้ำเสียงที่ไม่สุภาพ  และการลงโทษนักเรียนควรมีเหตุผลในการลงโทษ  จึงขอฝากผู้อำนวยการนำเข้าที่ประชุมประจำเดือนด้วย
- ผู้อำนวยการ  กล่าวขอบคุณผู้ปกครอง ที่ได้ให้สิ่งดีๆ แก่โรงเรียน  เพื่อช่วยกันยกระดับนักเรียน  และยกระดับโรงเรียน  โรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนทำให้เห็นการพัฒนาของโรงเรียน                   

 

.........................................................................................................................

 

 

 

ู้