รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ

งานสุราษฎร์ํธานีวิชาการครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ที่
ชื่อนักเรียน
เหรียญ/รางวัล
รายการแข่งขัน
ภาค / ปี
หน่วยงานที่ให้รางวัล
1 เด็กชายเชิดชนม์  เริ่มก่อสกุล ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2 เด็กหญิงอิสยาห์  ภักดีอักษร ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3 เด็กชายธีรภัทร  ชูแก้ว ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
4 เด็กชายอธิชาติ  มีสมบัติ ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
5 เด็กชายเตชินท์  สุขสอาด ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
6 เด็กชายญาณพัฒน์  คฤหเดช ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
7 เด็กหญิงกนกพัชร  แก้วแพรก ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
8 เด็กชายพระนาย  ผลไชย ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
9 เด็กหญิงกชนันท์  จำปาจูม ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
10 เด็กชายธีรเดช  สุริย์เตอร์ ทองอันดับ 3 แข่งขันเดินตัวหนอน  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
11 เด็กหญิงอัญชิสา  แดงขาว ทองอันดับ 10 แข่งขันร้อยลูกปัด  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
12 เด็กชายศิวกรณ์  วงแก้ว เงิน แข่งขันร้อยลูกปัด  ระดับปฐมวัย 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
13 เด็กหญิงเอ็มมิลี เอเชีย คันเค็ล เงิน แข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2  
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
14 เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  วิชัยดิษฐ์ เงิน แข่งขันวาดภาพระบายสี  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2  
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
15 เด็กชายตฤบดี  เตชะปราโมทย์ ทองแดง แข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
16 เด็กหญิงภริตพร  รูปปั้น ทองแดง แข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
17 เด็กหญิงณัฐธิดา  คล้านตั้น ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
18 เด็กหญิงสุวภัทร  ฐิตะฐาน ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
19 เด็กหญิงณิชาภัทร  อินทร์ภักดี ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
20 เด็กหญิงรมลกร  จันทร์ส่อง ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
21 เด็กหญิงธนัชญา  รอดเจริญ ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
22 เด็กหญิงปริมปรียา  พิมบำรุง ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
23 เด็กหญิงปายปรียา  พิมบำรุง ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
24 เด็กชายจิณณะ  พรมมิ ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
25 เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเรือง ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
26 เด็กชายณัฐชนน  หอมจันทร์ ทองแดง แข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer  ระดับปฐมวัย
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
27 เด็กหญิงจันทกานต์  อำพรัตน์ ทองแดง แข่งขันอ่านร้อยกรอง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  งานสุราษฏร์ธานีวิชาการ ครั้งที่ 2   1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
28 เด็กหญิงอนลัส  ภู่บาง เงิน อันดับ 5 แข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
29 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  คาร เงิน อันดับ 5 แข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
30 เด็กหญิงญาณิน  ช่วยมี เงิน อันดับ 3 แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาที่  4-6
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
31 เด็กหญิงธนัญญา  ไชยกุล เงิน อันดับ 3 แข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาที่  4-6
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
32 เด็กหญิงพัชนัน  ทองด้วง เงิน แข่งขันเขียนเรียงความ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
33 เด็กหญิงณภัสสรวง  เมืองแก้ว ทองแดง แข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
34 เด็กหญิงคันธรส  ทวดสินจน์ ทองแดง แข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
35 เด็กหญิงโชติสา  โชติกะมาศ ชมเชย แข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
36 เด็กชายชรัณ  ชูชีพ ชมเชย แข่งขันวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
37 เด็กชายสัณหณัฐ  หลีกพาล ชมเชย แข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
38 เด็กหญิงญาดา  ศิลปวิสุทธิ์ ชมเชย แข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
39 เด็กหญิงจิณณพัต  หิรัญรัตน์ ชมเชย แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
40 เด็กหญิงพิมธาดา  สมศรี ชมเชย แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2557 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
41 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ดำด้วง เข้าร่วม แข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2558 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
42 เด็กหญิงพรรวษา  จันทร์ลอย เข้าร่วม แข่งขันคัดลายมือภาษาไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
งานสุราษฎร์ธานีวิชาการ  ครั้งที่ 2
1/2559 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

ู้