รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

 

ลำดับ

หมวดหมู่

รายการ

ผู้เข้าแข่งขัน

คะแนน

ระดับ

1

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3

1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เล็กขำ 

65.8

ทองแดง

2

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

1. เด็กหญิงพิชชาอร  ศรีทองกุล

63.5

ทองแดง

3

ภาษาไทย

การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงภัทรอร  ศรีทองกุล

75.6

เงิน

4

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงญาณิน  ช่วยมี
2. เด็กหญิงธนัญญา  ไชยกุล
3. เด็กหญิงอัญญปวีธ์  ทิพย์มณี
 

70.83

เงิน

5

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงจันทกานต์  อำพรัตน์
2. เด็กหญิงชนิษฐา  วงศ์รักษ์
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสงวิเศษ
4. เด็กหญิงธีรดา  เหล่าจก
5. เด็กหญิงเกศรา  ดีทองอ่อน

76.60

เงิน

6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก่นจันทร์

79

เงิน

7

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ธานินพงศ์
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ปล่องบรรจง

61

ทองแดง

8

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงตะวันฉาย  วัฒนคร
2. เด็กชายพีรวัส  ใจปลื้ม

63.43

ทองแดง

9

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3

1. เด็กชายธนวัฒน์  โสมสุข

62

ทองแดง

10

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงคันธรส  ทวดสิญจน์

70

เงิน

11

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

1. เด็กหญิงรมิตา  พันทอง

62

ทองแดง

12

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงอนลัส  ภู่บาง

77

เงิน

13

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงณภัสสรวง  เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงพัชนัน  ทองด้วง

67

ทองแดง

14

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

1. เด็กชายชรัณ  ชูชีพ
2. เด็กหญิงพิมญาดา  สมศรี
3. เด็กหญิงโชติรสา  โชติกะมาศ
 

65

ทองแดง

15

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

1. เด็กชายธนกร  แช่มเล็ก
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศิลปวิสุทธิ์
3. เด็กชายเอกพล  ไกรสิทธิ์

71

เงิน

16

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงวริศรา  นทีธร

98

ทอง

17

คอมพิวเตอร์

การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

1. เด็กชายกฤติธี  สุคนธ์
2. เด็กชายพรรษา  บัณฑุชัย

83

ทอง

18

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงพรรณพัชร  บุญแก้ว
2. เด็กชายรชานนท์  ศรีอินทร์
3. เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์อุ้ย

69

ทองแดง

19

การงานอาชีพ

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ดำด้วง
2. เด็กชายสรนรินทร์  คมขำ
3. เด็กชายโมไนย  ลู่

78.40

เงิน

20

การงานอาชีพ

การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

1. เด็กหญิงธัญชนก  ป้องกัน
2. เด็กหญิงพรรวษา  จันทร์ลอย
3. เด็กหญิงสิตานัน  กุลมาตย์

88

ทอง

21

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

1. เด็กหญิงกนกพัชร  แก้วแพรก

80.99

ทอง

22

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

1. เด็กหญิงกชนันท์  จำปาจูม
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทองพิจิตร
3. เด็กชายลัญฉกร  วิมล

64.67

ทองแดง

23

ปฐมวัย

การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

1. เด็กชายธีรเดช  สุริย์เตอร์
2. เด็กหญิงพิชญ์ญาดา  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  แดงขาว

61.33

ทองแดง

24

ปฐมวัย

การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

1. เด็กหญิงเบญญาภา  วิจิตรศรีไพบูลย์

90.60

ทอง

 

 

 

ู้